рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony  

Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony

0x08 graphic

ЗМІСТ

ВСТУП

В складних умовах перебудови економіки, визнання України як країни з

ринковою економікою і поряд з іншими змінами, виникла необхідність

перебудови бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних

стандартів.

В розвитку обліку за останні роки були зроблені суттєві зміни, внесені

доповнення, прийнято закони, затверджено Міністерством фінансів України

відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План

рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов\'язань і

господарських операцій підприємств та організацій і інструкцію про його

застосування.

Такі зміни передбачають перспективу розвитку українського обліку

відповідно до норм іноземних країн з вже розвинутою економікою, що

дозволить зарекомендувати державу з кращого боку перед входженням до

Європейського Союзу та на Світовий ринок.

Разом з бухгалтерським обліком на новий етап розвитку стала його складова

- облік розрахунків з бюджетом, від якої залежать суми зобов\'язань

підприємства. Сьогодні цьому обліку приділяється велика увага, вона

проявляється через велику кількість прийнятих законів, положень,

інструкцій та значним інформаційним забезпеченням. Продовжується робота

над систематизацією податкового законодавства в Податковому кодексі.

В сучасних умовах на всіх рівнях виробництва велике значення має

економічний аналіз. При допомозі якого можна розв\'язувати економічні,

організаційні проблеми, приймати управлінські рішення. Такий аналіз має

дійовий характер, оскільки управлінські рішення відносяться до конкретного

господарюючого суб\'єкта і направлені на підвищення ефективності

діяльності.

На сьогоднішній день головною метою кожного підприємства чи організації

незалежно якої форми власності є отримання максимального прибутку. Але

відповідно до цього і виникають зобов\'язання перед бюджетом держави за

податками і платежами з приводу заняття певними видами діяльності чи

використання певних видів природних ресурсів.

Податки - система обов\'язкових платежів підприємств, організацій і

населення, які є одним із джерел доходів державного бюджету.

Податки знаходяться в центрі уваги науковців вже ось кілька століть,

А.Сміт, Д. Рікардо, А. Вагнер, К. Віксель заклали підвалини науки про

податки, сучасні вітчизняні науковці Л. Андрущенко, В. Федосов, В.

Мельник, Н. Кучерявенко в своїх роботах досліджують теоретичні та

практичні аспекти оподаткування. Осмислення теоретичних та практичних

основ оподаткування є одним із найважливіших напрямків розвитку фінансової

науки.

Сутність формування податкових надходжень до бюджету проявляється через їх

внутрішній зміст, у сукупності всіх їх властивостей та відносин, що

виникають в процесі складання та виконання дохідної частини бюджету

держави. Основне призначення податкових надходжень полягає у забезпеченні

держави фінансовими ресурсами, необхідними для виконання відповідних

функцій. Доказом цього є статистичні дані, які свідчать, що державний

бюджет по доходах станом на 16 січня поточного року (з урахуванням

взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі (90,3 % річних

призначень), або 2602 % ВВП, і на 70,8 % сформовано за рахунок податкових

надходжень, з яких ПДВ становить 54,2 %, податок на прибуток - 25,7 % [

34,8].

Отже, облік розрахунків з бюджетом та їх аналіз займає важливе значення

тому, що податки і збори є головним джерелом доходів бюджету. Відповідно

їх облік і особливо аналіз повинні здійснюватися на належному рівні, щоб

давати можливість наочно прослідкувати тенденції до збільшення чи

зменшення доходів бюджету. Крім того облік полегшує роботу податкових

органів, оскільки подає вже готові дані для опрацювання. В свою чергу

аналіз дає змогу прослідкувати динаміку погашення податкових зобов\'язань,

виявити вплив факторів, що спричинили зміни і врешті решт побачити ступіть

взаємовідносин держави і господарюючого суб\'єкта, тобто дає змогу

дослідити умови, що спричинили виникнення конфліктних ситуацій і

протистоянь між податковими органами і платником, а також надати

теоретичні і практичні рекомендації, щоб попередити і уникнути подібних

ситуацій.

Показники податкоспроможності надзвичайно актуальні на сьогоднішній день,

бо показують можливість господарюючого суб\'єкта погашати податкові

зобов\'язання.

Успішне проведення аналітичної роботи залежить від її організації. Тому

варто використовувати підходи, які передбачатимуть розробку і реалізацію

нових, гнучких методик, спрямованих на більш універсальне співвідношення

фактичних показників з плановими. Головне мати чітко налагоджену систему

співпраці, тобто чітко організовувати роботу бухгалтера в сфері подачі до

податкових органів документальних даних про нарахування податків, вчасно і

в повному обсязі розраховуватися з відповідними зобов\'язаннями, ефективно

використовувати інформацію аналітиків підприємства, контролювати

обізнаність працівників з податковим законодавством, яке так часто

змінюється, щоб уникнути конфліктних ситуацій з податковим органами,

звичайно і інші обумовлені ситуації, саме цим і пояснюється актуальність

теми.

Предметом дослідження є облік та аналіз податкових платежів.

Об\'єктом дослідження являється ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. М. Тереза, 17.

Метою даної роботи є поглиблене вивчення і закріплення теоретичних знань,

також їх практичне застосування при розв\'язанні конкретних питань, що

виникають при веденні обліку розрахунків з бюджетом.

Основними завданнями дипломної роботи є:

* сформувати теоретичні аспекти ведення обліку розрахунків з бюджетом;

* розглянути види податкових платежів та порядок їх обчислення і сплати;

* розглянути методологію аналізу податкових платежів;

* дослідити і охарактеризувати програмне забезпечення обліку податкових

платежів;

* провести дослідження методики ведення обліку та аналізу розрахунків з

бюджетом на прикладі ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”;

* запропонувати шляхи вдосконалення порядку здійснення обліку і аналізу

розрахунків з бюджетом.

Обрана тема є досить актуальною, оскільки її опрацьовували багато вчених

та є досить багато нормативно-правової літератури, а саме Закон України

„Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку

підприємства”, інші законодавчі акти, укази Кабінету Міністрів України,

постанови, листи, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, статті,

наукові праці, підручники. Все це говорить про те, що наша країна

впевненим темпом рухається вперед по шляху вдосконалення. Уряд працює над

створенням більш прозорої законодавчої бази, спрощеної для розуміння і

діючої на практиці.

В даній сфері працювали і досліджували облік податкових платежів: Бутинець

Ф., Алпанова Н. Словінська Л., Чабанова Н. Пархоменко В.; в сфері

економічного аналізу працювали і досліджували дану тему: Мних Є., Савицька

Г., Івахненко В., Ізмайлова К., Болох М.; в сфері оподаткування працювали:

Чугунок І., Семерей Ж., Ксенко Л., Панасик В Крисоватий А., Василик О. і

продовжують працювати багато інших економістів і аналітиків які внесли

значний вклад в розвиток цієї науки і вдосконалили її.

Дослідження цієї теми завжди буде актуальним, тому що податки становлять

найбільшу частину державного бюджету і тому що в податковому законодавстві

найбільше змін і доповнень над якими працюють найкращі фахівці.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

1.1. Економічна суть, класифікація, порядок обчислення та сплати

податкових платежів

Еволюція формування державних доходів протягом століть зазнала істотних

змін — від натуральної форми за умов нерозвиненого ринкового господарства

до абсолютного використання грошової форми на даний момент. Найважливішим

методом акумуляції державою суспільного продукту стали податки, які

забезпечують левову частку бюджетних находжень.

Виникнувши в епоху товарно-грошових відносин, в ХVІІ столітті, податки як

економічна категорія еволюціонували разом з розвитком економічної

архітектури суспільства. Ця еволюція торкнулася, насамперед, глибинної

сутності податкових платежів. Якщо спочатку природа податку

характеризувалася абсолютно фіскальним змістом (безеквівалентний,

обов\'язковий платіж на користь держави), то поступово сформувалося

розуміння податку, як своєрідної суспільної плати за виконання державою

своїх функцій.

Такий перехід став можливим тільки за рахунок зміни суспільного ладу,

формування системи демократичних цінностей, уявлень про відповідальність

держави та її представників перед кожним окремим громадянином. Можна

зробити висновок, що еволюційний процес у фінансовій науці в царині

податків був викликаний гострою практичною потребою суспільства в

оптимізації відносин між державою та її громадянами.

Теоретичні суперечки стосовно функцій податків - фіскальна, регулююча,

стимулююча, розподільна, контрольна - є опосередкованим свідченням про

багатогранність економічної категорії “податок”. Ця багатогранність значно

ускладнює теоретичні дослідження в цьому напрямку, і майже унеможливлює

суто економічний і фінансовий підхід до оподаткування на практиці.

Осмислення теоретичних та практичних основ оподаткування є одним із

найважливіших напрямків розвитку фінансової науки. Хоча податки як

суспільний феномен існують протягом тисячі років, більшість сучасних

науковців вважає, що першими науково обґрунтовану характеристику податків

дали Адам Сміт та Давид Рікардо (хоча набагато раніше Фома Аквінський

визначав податки як дозволену форму пограбування).

А. Сміт у своїй роботі “Про багатство народів” (1770 р.) про податок

говорив, що “це тягар, який накладається державою у формі закону, як і

його розмір, і порядок сплати “ [38,10].

Д. Рікардо висловлював свою думку щодо податків. Він писав: “ Податки

становлять ту частину продукту землі та праці країни, яка надходить у

розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу

країни ” [35,10].

В той же час М. Кучерявенко доводить, що” вчення про податки існувало ще в

давніх державах Сходу, стародавній Греції та Риму” [49,37].

Досить цікавою є думка Прудона П\'єра Жозефа (1809-1865 рр.), який пише, що

податок - обмін. Держава не повинна втручатися в діяльність, відведену

приватній ініціативі [50,12].

Німець Гок пропонує розглянути податки з іншого боку - податок, як

необхідність. Він по новому розглядає роль держави. За Гоком, держава - це

атмосфера, що завжди оточує нас і діє на нас благодатно. Цей перехід до

нової ролі держави зумовив висновок про те, що податки зовсім не є платою

за послуги держави. Люди сплачують податок, виконуючи обов\'язок [50,12].

Німецькі вчені - фінансисти Лоренц Штейн (1815-1890рр.), Адольф Вагнер

(1835-1917рр.) та ін. підкреслюють етичний бік податків, моральний зв\'язок

між державою та особистістю, підкорення приватного господарства ідеї

державності, а отже, ідеї податку [50,13].

Французькі автори (Леруа-Больє, Струм) навпаки згадують про податки тільки

як засіб покриття потреб держави, бюджетний засіб і відмовляються

розглядати їх моральний бік [50,13].

Якщо аналізувати податки на сучасному етапі розвитку, то вони є

безальтернативним джерелом формування фінансових ресурсів держави, тому

податкова політика повинна вписуватися в загальноприйняті демократичні

процедури, які дозволяють врахувати інтереси всіх суб\'єктів бюджетного

процесу. Тому можна прогнозувати, що теоретичні розробки в цьому напрямку

будуть продовжуватися, насамперед, в контексті практичних завдань, які

стоять перед сучасним суспільством.

В умовах трансформації економічної системи, становлення ринкових відносин

вплив держави на суспільно-економічні процеси набуває непрямого характеру

і реалізується шляхом проведення бюджетної та податкової політики.

Податок є одним із способів формування бюджетних доходів, однією з форм

економічних відносин з розподілу та перерозподілу валового внутрішнього

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


© 2010.