рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку  

Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

Міністерство освіти та науки України

Донецький Національний Університет

Кафедра “Бухгалтерського обліку та аудиту”

по дисципліні: "Аудит " на тему: Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку”

Студентки 4 курсу

денного відділення
Науковий керівник: спеціальності 0106(укр.) Смірнова Л.Д.

Хаснутдінової
М.М.

Донецьк 2003

План

Вступ………………………………………………………………………….

1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами…………………

2. Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами……

3. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику……….

4. Зміст програми аудиторської перевірки руху грошови в коштів касі і на розрахунковому рахунку в банку……………………………………..

5. Збір аудиторських доказів та оформлення робочих документів…………

6. Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів…………….

7. Аудиторський висновок за результатами перевірки……………………...

Заключення…………………………………………………………………..

Список літератури…………………………………………………………...

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів.

Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці
України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.
Водночас тема грошових коштів являється дуже “тендітною” ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю. Моя курсова робота більше охоплює аспекти зовнішнього контролю, який проводить незалежна аудиторська фірма (аудитор).

Метою роботи являється ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання.

Дана робота містить вісім розділів, які почергово характеризують методику проведення аудиту. Так, перший розділ розкриває мету і завдання аудиту грошових коштів. Другий розділ показує якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор при здійснені перевірки. Оцінка системи внутрішнього контролю, яка потрібна аудитору для встановлення ступеню довіри до підприємства обговорюється в третьому розділі. Наступні розділи розкривають інформацію ,що стосується програми перевірки, збору аудиторських доказів, формування робочих документів та завершення аудиту складанням аудиторського висновку.

При написані курсової роботи були використані різноманітні джерела інформації, а саме: підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступеню кандидата економічних наук, що стосуються аспектів аудиторської діяльності в Україні, монографії та періодичні видання.

1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків е дуже важливими.

Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Основними завданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є:
* перевірка стану збереження готівки в касі;
* вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів;

* перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках;
* стану грошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку і за балансом підприємства;
* виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, оцінка правильності проведення взаємозаліків з кредитною установою;
* перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;
* перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активами і відображення цих операцій в обліку і звітності;
* перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів;
* оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі;
* встановлення методу організації аудиту;
* забезпечення порядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання за ними грошей.

Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є: .
1) Первинні документи з обліку грошових коштів.
2) Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів
3) Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4) Головна книга.
5) Звітність

Таблиця 1. Документування операцій з грошовими коштами
|№ |Форма |Первинні документи |Призначення документу |
|п/п|документу | | |
| | | | |
|1 |КО-1 |Прибутковий касовий |Надходження готівки в касу |
| | |ордер (ПКО) | |
|2 |КО-2 |Видатковий касовий |Видача готівки з каси |
| | |ордер (ВКО) | |
|3 |КО-3 |Журнал реєстрації |Для реєстрації в бухгалтерії |
| | |прибуткових та |ПКО, ВКО, чи документів, що |
| | |видаткових касових |їх замінюють |
| | |документів | |
|4 |КО-4 |Касова книга |Для обліку касиром операцій з|
| | | |готівкою |
|5 |КО-5 |Книга обліку |Для обліку руху коштів в касі|
| | |прийнятих і виданих | |
| | |касиром грошей | |
|6 | |Грошовий чек |Для одержання готівки з |
| | | |рахунку в банку |
|7 | |Об'ява на внесок |Для внесення готівки на |
| | |готівки |рахунок в банку |
|8 | |Супровідна відомість |Застосовується при здачі |
| | |до сумки з грошовою |готівки інкасатору |
| | |виручкою | |
|9 |ФКЧ-1 |Фіскальний касовий |Розрахунковий документ, |
| | |чек на товари |надрукований реєстратором |
| | |(послуги) |розрахункових операцій (РРО) |
| | | |при проведенні розрахунків за|
| | | |продані товари(надані |
| | | |послуги) |
|10 |ФКЧ-2 |Фіскальний касовий |Розрахунковий документ, |
| | |чек видачі коштів |надрукований РРО при |
| | | |проведенні розрахунків у разі|
| | | |видачі коштів покупцеві при |
| | | |поверненні товару, |
| | | |компенсації послуг, прийнятті|
| | | |цінностей під заставу, |
| | | |виплаті виграшів у державній |
| | | |лотереї та в інших випадках |
|11 |РК-1 |Розрахункова |Використовується при |
| | |квитанція |реєстрації розрахунків за |
| | | |продані товари (надані |
| | | |послуги) або при видачі |
| | | |коштів покупцеві у разі |
| | | |повернення товару, |
| | | |компенсації послуги, |
| | | |прийнятті цінностей під |
| | | |заставу та в інших випадках |
|12 |П-53 |Платіжна відомість |Виплата грошових коштів з |
| | | |каси декільком особам |
|13 |П-49 |Розрахунково-платіжна|Розрахунок виплат по |
| | |відомість |заробітній платі та її |
| | | |виплата з каси |
|14 | |Платіжне доручення |Письмове доручення банку, |
| | | |який обслуговує підприємство,|
| | | |на перерахування певної суми |
| | | |коштів з поточного рахунку в |
| | | |банку на рахунок |
| | | |постачальника |

Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань аудитор повинен володіти нормативно-правовою базою, що стосується саме цієї ділянки перевірки.

2. Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами

Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора.
Вона поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

Внутрішня нормативна база – облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово- господарської діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові інструкціі тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною методологією.

З метою правильного використання нормативно-правових актів при проведені аудиту аудитори повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами, то основним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління
Національного Банку України від 19.02.2001 року № 72. Вимоги цього
Положення поширюються на юридичних осіб (крім установи банку і підприємства поштового зв'язку) незалежно від їх організаційно-правової форми і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також на зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та є обов'язковими для виконання з ними.

Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі банку. До них належать:
1. Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного Банку

України від 19.02.01року № 69;
2. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” від 15.02.96р. № 51;
3. Наказ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки” від 12.06.95р. №436/95 із змінами і доповненнями;
4. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” від06.07.95 р.

№265/95-ВР із змінами і доповненнями;
5. Наказ ДПАУ “Про затвердження нормативно-правових актів” від 01.12.00 р.

№ 614;

3. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику

Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується і досягається за допомогою ефективно діючого управління.
Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній контроль.

Внутрішній контроль будучи функцією управління виступає засобом двостороннього зв'язку між об'єктами управління і органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети.

Так як внутрішній контроль являється невід'ємною частиною загальної системи управління, то в ході аудиторської перевірки аудитор зобов'язаний в першу чергу вивчити систему внутрішнього контролю клієнта, оскільки характер і якість комплексної аудиторської перевірки багато в чому залежить від того, настільки грамотно і достовірно аудитор дасть оцінку функціонування і ефективності системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур аудитор повинен дати оцінку системі внутрішнього контролю у клієнта. Основна мета вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю клієнта – підготувати основу для планування аудиту, встановлення виду, термінів проведення і обсягу аудиторських процедур. В процесі такої оцінки встановлюється ймовірність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. При цьому слід мати на увазі, що система внутрішнього контролю не може дати абсолютних гарантій щодо його ефективності, оскільки:
V ніхто не може гарантувати відсутність корисливих мотивів у працівника, наділеного владою;
V керівництво часто ігнорує контроль, який воно саме встановило;
V можливі помилки, неточності в записах, підрахунках в результаті нерозуміння завдання, неохайності;
V незважаючи на відбір кваліфікованих кадрів, які заслужили довіру, можливий вплив на них як всередині, так і за межами підприємства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010.