рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Бухучет 2000  

Бухучет 2000

Додаток 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N

892/4185)

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки другого порядку) |Сфера |
|(рахунки першого | |застосуван-н|
|порядку) | |я |
|код |назва |код |назва | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Клас 1. Необоротні рахунки |
|10 |Основні засоби|101 |Земельні ділянки |Всі види |
| | | | |діяльності |
| | |102 |Капітальні витрати на поліпшення | |
| | | |земель | |
| | |103 |Будинки та споруди | |
| | |104 |Машини та обладнання | |
| | |105 |Транспортні засоби | |
| | |106 |Інструменти, прилади та інвентар | |
| | |107 |Робоча і продуктивна худоба | |
| | |108 |Багаторічні насадження | |
| | |109 |Інші основні засоби | |
|11 |Інші |111 |Бібліотечні фонди |Всі види |
| |необоротні | | |діяльності |
| |матеріальні | | | |
| |активи | | | |
| | |112 |Малоцінні необоротні матеріальні | |
| | | |активи | |
| | |113 |Тимчасові (нетитульні) споруди | |
| | |114 |Природні ресурси | |
| | |115 |Інвентарна тара | |
| | |116 |Предмети прокату | |
| | |117 |Інші необоротні матеріальні | |
| | | |активи | |
|12 |Нематеріальні |121 |Права користування природними |Всі види |
| |активи | |ресурсами |діяльності |
| | |122 |Права користування майном | |
| | |123 |Права на знаки для товарів і | |
| | | |послуг | |
| | |124 |Права на об’єкти промислової | |
| | | |власності | |
| | |125 |Авторські та суміжні з ними права| |
| | |126 |Гудвіл | |
| | |127 |Інші нематеріальні активи | |
|13 |Знос |131 |Знос основних засобів |Всі види |
| |необоротних | | |діяльності |
| |активів | | | |
| | |132 |Знос інших необоротних | |
| | | |матеріальних активів | |
| | |133 |Знос нематеріальних активів | |
|14 |Довгострокові |141 |Інвестиції в зв’язані сторони за |Всі види |
| |фінансові | |методом обліку участі в капіталі |діяльності |
| |інвестиції | | | |
| | |142 |Інші інвестиції в зв’язані | |
| | | |сторони | |
| | |143 |Інвестиції в незв’язані сторони | |
|15 |Капітальні |151 |Капітальне будівництво |Всі види |
| |інвестиції | | |діяльності |
| | |152 |Придбання (виготовлення) основних| |
| | | |засобів | |
| | |153 |Придбання інших необоротних | |
| | | |матеріальних активів | |
| | |154 |Придбання (створення) | |
| | | |нематеріальних активів | |
| | |155 |Формування основного стада | |
|16 |Довгостроко-ва|161 |Заборгованість за майно, що |Всі види |
| |дебіторська | |передано у фінансову оренду |діяльності |
| |заборгова-ніст| | | |
| |ь | | | |
| | |162 |Довгострокові векселі одержані | |
| | |163 |Інша дебіторська заборгованість | |
|17 |Відстрочені | |За видами відстрочених податкових|Всі види |
| |податкові | |активів |діяльності |
| |активи | | | |
|18 |Інші | |За видами активів |Всі види |
| |необоротні | | |діяльності |
| |активи | | | |
|19 |Негативний | |За видами об’єктів інвестування |Всі види |
| |гудвіл | | |діяльності |
|Клас 2. Запаси |
|20 |Виробничі |201 |Сировина й матеріали |Всі види |
| |запаси | | |діяльності |
| | |202 |Купівельні напівфабрикати та | |
| | | |комплектуючі вироби | |
| | |203 |Паливо | |
| | |204 |Тара і тарні матеріали | |
| | |205 |Будівельні матеріали | |
| | |206 |Матеріали передані у переробку | |
| | |207 |Запасні частини | |
| | |208 |Матеріали сільськогосподарського | |
| | | |призначення | |
| | |209 |Інші матеріали | |
|21 |Тварини на |211 |Молодняк тварин на вирощуванні | |
| |вирощуванні і | | | |
| |відгодівлі | | | |
| | |212 |Тварини на відгодівлі |Сільське |
| | | | |господарст-в|
| | | | |о, |
| | | | |підпри-ємств|
| | | | |а з |
| | | | |підсобним |
| | | | |виробницт-во|
| | | | |м та інші |
| | |213 |Птиця | |
| | |214 |Звірі | |
| | |215 |Кролі | |
| | |216 |Сім’ї бджіл | |
| | |217 |Доросла худоба вибракувана з | |
| | | |основного стада | |
| | |218 |Худоба, прийнята від населення | |
| | | |для реалізації | |
|22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Всі види |
| |швидкозношуван| | |діяльності |
| |і предмети | | | |
|23 |Виробництво | |За видами виробництва |Всі види |
| | | | |діяльності |
|24 |Брак у | |За видами продукції |Галузі |
| |виробництві | | |матеріаль-но|
| | | | |го |
| | | | |виробницт-ва|
|25 |Напівфабрикати| |За видами напівфабрикатів |Промисло-віс|
| | | | |ть |
|26 |Готова | |За видами готової продукції |Промисло-віс|
| |продукція | | |ть, сільське|
| | | | |господарст-в|
| | | | |о та інші |
|27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |
| |сільськогоспо-| | |господарст-в|
| |дарського | | |о |
| |виробництва | | | |
|28 |Товари |281 |Товари на складі |Всі види |
| | | | |діяльності |
| | |282 |Товари в торгівлі | |
| | |283 |Товари на комісії | |
| | |284 |Тара під товарами | |
| | |285 |Торгова націнка | |
|29 |…………… | | | |
|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |
|30 |Каса |301 |Каса в національній валюті |Всі види |
| | | | |діяльності |
| | |302 |Каса в іноземній валюті | |
|31 |Рахунки в |311 |Поточні рахунки в національній |Всі види |
| |банках | |валюті |діяльності |
| | |312 |Поточні рахунки в іноземній | |
| | | |валюті | |
| | |313 |Інші рахунки в банку в | |
| | | |національній валюті | |
| | |314 |Інші рахунки в банку в іноземній | |
| | | |валюті | |
|32 |………………… | | | |
|33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в національній |Всі види |
| | | |валюті |діяльності |
| | |332 |Грошові документи в іноземній | |
| | | |валюті | |
| | |333 |Грошові кошти в дорозі в | |
| | | |національній валюті | |
| | |334 |Грошові кошти в дорозі в | |
| | | |іноземній валюті | |
|34 |Короткостро-ко|341 |Короткострокові векселі одержані |Всі види |
| |ві векселі | |в національній валюті |діяльності |
| |одержані | | | |
| | |342 |Короткострокові векселі одержані | |
| | | |в іноземній валюті | |
|35 |Поточні |351 |Еквіваленти грошових коштів |Всі види |
| |фінансові | | |діяльності |
| |інвестиції | | | |
| | |352 |Інші поточні фінансові інвестиції| |
|36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з вітчизняними |Всі види |
| |покупцями та | |партнерами |діяльності |
| |замовниками | | | |
| | |362 |Розрахунки з іноземними | |
| | | |партнерами | |
|37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими авансами |Всі види |
| |різними | | |діяльності |
| |дебіторами | | | |
| | |372 |Розрахунки з підзвітними особами | |
| | |373 |Розрахунки за нарахованими | |
| | | |доходами | |
| | |374 |Розрахунки за претензіями | |
| | |375 |Розрахунки за відшкодуванням | |
| | | |завданих збитків | |
| | |376 |Розрахунки за позиками членам | |
| | | |кредитних спілок | |
| | |377 |Розрахунки з іншими дебіторами | |
|38 |Резерв | |За дебіторами |Всі види |
| |сумнівних | | |діяльності |
| |боргів | | | |
|39 |Витрати | |За видами витрат |Всі види |
| |майбутніх | | |діяльності |
| |періодів | | | |
|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |
|40 |Статутний | |За видами капіталу |Всі види |
| |капітал | | |діяльності |
|41 |Пайовий | |За видами капіталу |Коопера-тивн|
| |капітал | | |і |
| | | | |організації,|
| | | | |кредитні |
| | | | |спілки |
|42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Всі види |
| |капітал | | |діяльності |
| | |422 |Інший вкладений капітал | |
| | |423 |Дооцінка активів | |
| | |424 |Безоплатно одержані необоротні | |
| | | |активи | |
| | |425 |Інший додатковий капітал | |
|43 |Резервний | |За видами капіталу |Всі види |
| |капітал | | |діяльності |
|44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений |Всі види |
| |прибутки | | |діяльності |
| |(непокриті | | | |
| |збитки) | | | |
| | |442 |Непокриті збитки | |
| | |443 |Прибуток, використаний у звітному| |
| | | |періоді | |
|45 |Вилучений |451 |Вилучені акції |Всі види |
| |капітал | | |діяльності |
| | |452 |Вилучені вклади і паї | |
| | |453 |Інший вилучений капітал | |
|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |
| |капітал | | |діяльності |
|47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат відпусток |Всі види |
| |майбутніх | | |діяльності |
| |витрат і | | | |
| |платежів | | | |
| | |472 |Додаткове пенсійне забезпечення | |
| | |473 |Забезпечення гарантійних | |
| | | |зобов’язань | |
| | |474 |Забезпечення інших витрат і | |
| | | |платежів | |
|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |
| |фінансування і| | |діяльності |
| |цільові | | | |
| |надходження | | | |
|49 |Страхові |491 |Резерви незароблених премій |Страхова |
| |резерви | | |діяльність |
| | |492 |Резерви збитків | |
| | |493 |Інші страхові резерви | |
| | |494 |Частка перестраховиків у резервах| |
| | | |незароблених премій | |
| | |495 |Частка перестраховиків у резервах| |
| | | |збитків | |
| | |496 |Частка перестраховиків у інших | |
| | | |страхових резервах | |
| | |497 |Результат зміни резервів | |
| | | |незароблених премій | |
| | |498 |Результат зміни резервів збитків | |
|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |
|50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити банків в |Всі види |
| |позики | |національній валюті |діяльності |
| | |502 |Довгострокові кредити банків в | |
| | | |іноземній валюті | |
| | |503 |Відстрочені довгострокові кредити| |
| | | |банків в національній валюті | |
| | |504 |Відстрочені довгострокові кредити| |
| | | |банків в іноземній валюті | |
| | |505 |Інші довгострокові позики в | |
| | | |національній валюті | |
| | |506 |Інші довгострокові позики в | |
| | | |іноземній валюті | |
|51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, видані в |Всі види |
| |векселі видані| |національній валюті |діяльності |
| | |512 |Довгострокові векселі, видані в | |
| | | |іноземній валюті | |
|52 |Довгострокові |521 |Зобов’язання за облігаціями |Всі види |
| |зобов’язання | | |діяльності |
| |за облігаціями| | | |
| | |522 |Премія за випущеними облігаціями | |
| | |523 |Дисконт за випущеними облігаціями| |
|53 |Довгострокові |531 |Зобов’язання з фінансової оренди |Всі види |
| |зобов’язання з| | |діяльності |
| |оренди | | | |
| | |532 |Зобов’язання з оренди цілісних | |
| | | |майнових комплексів | |
|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |
| |податкові | | |діяльності |
| |зобов’язання | | | |
|55 |Інші | |За видами зобов’язань |Всі види |
| |довгострокові | | |діяльності |
| |зобов’язання | | | |
|56 |…………… | | | |
|57 |…………… | | | |
|58 |…………… | | | |
|59 |…………… | | | |
|Клас 6. Поточні зобов’язання |
|60 |Короткостро-ко|601 |Короткострокові кредити банків в |Всі види |
| |ві позики | |національній валюті |діяльності |
| | |602 |Короткострокові кредити банків в | |
| | | |іноземній валюті | |
| | |603 |Відстрочені короткострокові | |
| | | |кредити банків в національній | |
| | | |валюті | |
| | |604 |Відстрочені короткострокові | |
| | | |кредити банків в іноземній валюті| |
| | |605 |Прострочені позики в національній| |
| | | |валюті | |
| | |606 |Прострочені позики в іноземній | |
| | | |валюті | |
|61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість за |Всі види |
| |заборгованість| |довгостроковими зобов’язаннями в |діяльності |
| |за | |національній валюті | |
| |довгостроковим| | | |
| |и | | | |
| |зобов’язаннями| | | |
| | |612 |Поточна заборгованість за | |
| | | |довгостроковими зобов’язаннями в | |
| | | |іноземній валюті | |
|62 |Короткостроков|621 |Короткострокові векселі видані в |Всі види |
| |і векселі | |національній валюті |діяльності |
| |видані | | | |
| | |622 |Короткострокові векселі видані в | |
| | | |іноземній валюті | |
|63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з вітчизняними |Всі види |
| |постачальникам| |партнерами |діяльності |
| |и та | | | |
| |підрядниками | | | |
| | |632 |Розрахунки з іноземними | |
| | | |партнерами | |
|64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки з податків |Всі види |
| |податками й | | |діяльності |
| |платежами | | | |
| | |642 |Розрахунки з обов’язкових | |
| | | |платежів | |
| | |643 |Податкові зобов’язання | |
| | |644 |Податковий кредит | |
|65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним забезпеченням |Всі види |
| |страхуванням | | |діяльності |
| | |652 |За соціальним страхуванням | |
| | |653 |За страхуванням на випадок | |
| | | |безробіття | |
| | |654 |За індивідуальним страхуванням | |
| | |655 |За страхуванням майна | |
|66 |Розрахунки з |661 |Розрахунки за заробітною платою |Всі види |
| |оплати праці | | |діяльності |
| | |662 |Розрахунки з депонентами | |
|67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за нарахованими |Всі види |
| |учасниками | |дивідендами |діяльності |
| | |672 |Розрахунки за іншими виплатами | |
|68 |Розрахунки за |681 |Розрахунки за авансами одержаними|Всі види |
| |іншими | | |діяльності |
| |операціями | | | |
| | |682 |Внутрішні розрахунки | |
| | |683 |Внутрішньогосподарські розрахунки| |
| | |684 |Розрахунки за нарахованими | |
| | | |відсотками | |
| | |685 |Інші розрахунки | |
|69 |Доходи | |За видами доходів |Всі види |
| |майбутніх | | |діяльності |
| |періодів | | | |
|Клас 7. Доходи і результати діяльності |
|70 |Доходи від |701 |Доход від реалізації готової |Всі види |
| |реалізації | |продукції |діяльності |
| | |702 |Доход від реалізації товарів | |
| | |703 |Доход від реалізації робіт і | |
| | | |послуг | |
| | |704 |Вирахування з доходу | |
|71 |Інший |711 |Доход від реалізації іноземної |Всі види |
| |операційний | |валюти |діяльності |
| |доход | | | |
| | |712 |Доход від реалізації інших | |
| | | |оборотних активів | |
| | |713 |Доход від операційної оренди | |
| | | |активів | |
| | |714 |Доход від операційної курсової | |
| | | |різниці | |
| | |715 |Одержані пені, штрафи, неустойки | |
| | |716 |Відшкодування раніше списаних | |
| | | |активів | |
| | |717 |Доход від списання кредиторської | |
| | | |заборгованості | |
| | |718 |Одержані гранти та субсидії | |
| | |719 |Інші доходи від операційної | |
| | | |діяльності | |
|72 |Доход від |721 |Доход від інвестицій в |Всі види |
| |участі в | |асоційовані підприємства |діяльності |
| |капіталі | | | |
| | |722 |Доход від спільної діяльності | |
| | |723 |Доход від інвестицій в дочірні | |
| | | |підприємства | |
|73 |Інші фінансові|731 |Дивіденди одержані |Всі види |
| |доходи | | |діяльності |
| | |732 |Відсотки одержані | |
| | |733 |Інші доходи від фінансових | |
| | | |операцій | |
|74 |Інші доходи |741 |Доход від реалізації фінансових |Всі види |
| | | |інвестицій |діяльності |
| | |742 |Доход від реалізації необоротних | |
| | | |активів | |
| | |743 |Доход від реалізації майнових | |
| | | |комплексів | |
| | |744 |Доход від неопераційної курсової | |
| | | |різниці | |
| | |745 |Доход від безоплатно одержаних | |
| | | |активів | |
| | |746 |Інші доходи від звичайної | |
| | | |діяльності | |
|75 |Надзвичайні |751 |Відшкодування збитків від |Всі види |
| |доходи | |надзвичайних подій |діяльності |
| | |752 |Інші надзвичайні доходи | |
|76 |Страхові | |За видами страхування |Всі види |
| |платежі | | |діяльності |
|77 |……………… | | | |
|78 |……………… | | | |
|79 |Фінансові |791 |Результат основної діяльності |Всі види |
| |результати | | |діяльності |
| | |792 |Результат фінансових операцій | |
| | |793 |Результат іншої звичайної | |
| | | |діяльності | |
| | |794 |Результат надзвичайних подій | |
|Клас 8. Витрати за елементами |
|80 |Матеріальні |801 |Витрати сировини і матеріалів |Всі види |
| |витрати | | |діяльності |
| | |802 |Витрати покупних напівфабрикатів | |
| | | |та комплектуючих | |
| | |803 |Витрати палива й енергії | |
| | |804 |Витрати тари й тарних матеріалів | |
| | |805 |Витрати будівельних матеріалів | |
| | |806 |Витрати запасних частин | |
| | |807 |Витрати матеріалів | |
| | | |сільськогосподарського | |
| | | |призначення | |
| | |808 |Витрати товарів | |
| | |809 |Інші матеріальні витрати | |
|81 |Витрати на |811 |Виплати за окладами й тарифами |Всі види |
| |оплату праці | | |діяльності |
| | |812 |Премії та заохочення | |
| | |813 |Компенсаційні виплати | |
| | |814 |Оплата відпусток | |
| | |815 |Оплата іншого невідпрацьованого | |
| | | |часу | |
| | |816 |Інші витрати на оплату праці | |
|82 |Відрахування |821 |Відрахування на пенсійне |Всі види |
| |на соціальні | |забезпечення |діяльності |
| |заходи | | | |
| | |822 |Відрахування на соціальне | |
| | | |страхування | |
| | |823 |Страхування на випадок безробіття| |
| | |824 |Відрахування на індивідуальне | |
| | | |страхування | |
|83 |Амортизація |831 |Амортизація основних засобів |Всі види |
| | | | |діяльності |
| | |832 |Амортизація інших необоротних | |
| | | |матеріальних активів | |
| | |833 |Амортизація нематеріальних | |
| | | |активів | |
|84 |Інші | |За видами витрат |Всі види |
| |операційні | | |діяльності |
| |витрати | | | |
|85 |Інші затрати | |За видами затрат |Всі види |
| | | | |діяльності |
|86 |…………… | | | |
|87 |…………… | | | |
|88 |…………… | | | |
|89 |…………… | | | |
|Клас 9. Витрати діяльності |
|90 |Собівартість |901 |Собівартість реалізованої готової|Всі види |
| |реалізації | |продукції |діяльності |
| | |902 |Собівартість реалізованих товарів| |
| | |903 |Собівартість реалізованих робіт і| |
| | | |послуг | |
|91 |Загальновиробн| |За видами витрат |Всі види |
| |ичі витрати | | |діяльності |
|92 |Адміністративн| |За видами витрат |Всі види |
| |і витрати | | |діяльності |
|93 |Витрати на | |За видами витрат |Всі види |
| |збут | | |діяльності |
|94 |Інші витрати |941 |Витрати на дослідження і розробки|Всі види |
| |операційної | | |діяльності |
| |діяльності | | | |
| | |942 |Собівартість реалізованої | |
| | | |іноземної валюти | |
| | |943 |Собівартість реалізованих | |
| | | |виробничих запасів | |
| | |944 |Сумнівні та безнадійні борги | |
| | |945 |Витрати від операційної курсової | |
| | | |різниці | |
| | |946 |Витрати від знецінення запасів | |
| | |947 |Нестачі і витрати від псування | |
| | | |цінностей | |
| | |948 |Визнані пені, штрафи, неустойки | |
| | |949 |Інші витрати операційної | |
| | | |діяльності | |
|95 |Фінансові |951 |Відсотки за кредит |Всі види |
| |витрати | | |діяльності |
| | |952 |Інші фінансові витрати | |
|96 |Витрати від |961 |Витрати від інвестицій в |Всі види |
| |участі в | |асоційовані підприємства |діяльності |
| |капіталі | | | |
| | |962 |Витрати від спільної діяльності | |
| | |963 |Витрати від інвестицій в дочірні | |
| | | |підприємства | |
|97 |Інші витрати |971 |Собівартість реалізованих |Всі види |
| | | |фінансових інвестицій |діяльності |
| | |972 |Собівартість реалізованих | |
| | | |необоротних активів | |
| | |973 |Собівартість реалізованих | |
| | | |майнових комплексів | |
| | |974 |Витрати від неопераційних | |
| | | |курсових різниць | |
| | |975 |Уцінка необоротних активів і | |
| | | |фінансових інвестицій | |
| | |976 |Списання необоротних активів | |
| | |977 |Інші витрати звичайної діяльності| |
| | |978 |Виплати страхових сум та | |
| | | |страхових відшкодувань | |
| | |979 |Перестрахування | |
|98 |Податки на |981 |Податки на прибуток від звичайної|Всі види |
| |прибуток | |діяльності |діяльності |
| | |982 |Податки на прибуток від | |
| | | |надзвичайних подій | |
|99 |Надзвичайні |991 |Витрати від стихійного лиха |Всі види |
| |витрати | | |діяльності |
| | |992 |Витрати від техногенних катастроф| |
| | | |і аварій | |
| | |993 |Інші надзвичайні витрати | |
|Клас 0. Позабалансові рахунки | | |За видами активів |
|01 |Орендовані | |За видами активів |Всі види |
| |необоротні | | |діяльності |
| |активи | | | |
|02 |Активи на |021 |Устаткування прийняте для монтажу|Всі види |
| |відповідальном| | |діяльності |
| |у зберіганні | | | |
| | |022 |Матеріали прийняті для переробки | |
| | |023 |Матеріальні цінності на | |
| | | |відповідальному зберіганні | |
| | |024 |Товари прийняті на комісію | |
| | |025 |Майно в довірчому управлінні | |
|03 |Контрактні | |За видами зобов’язань |Всі види |
| |зобов’язання | | |діяльності |
|04 |Непередбачені |041 |Непередбачені активи |Всі види |
| |активи і | | |діяльності |
| |зобов’язання | | | |
| | |042 |Непередбачені зобов’язання | |
|05 |Гарантії та | |За видами гарантій та забезпечень|Всі види |
| |забезпечення | |наданих |діяльності |
| |надані | | | |
|06 |Гарантії та | |За видами гарантій та забезпечень|Всі види |
| |забезпечення | |отриманих |діяльності |
| |отримані | | | |
|07 |Списані активи|071 |Списана дебіторська |Всі види |
| | | |заборгованість |діяльності |
| | |072 |Невідшкодовані нестачі і витрати | |
| | | |від псування цінностей | |
|08 |Бланки | |За видами бланків |Всі види |
| |суворого | | |діяльності |
| |обліку | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


© 2010.