рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Дипломная работа: Регресійний аналіз інтервальних даних  

Дипломная работа: Регресійний аналіз інтервальних даних

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ДИПЛОМНА РОБОТА

Регресійний аналіз інтервальних даних

Виконала: студентка групи МС-03-1

Припутень Ю.А.

Дніпропетровськ

2008


Реферат

Об’єкт дослідження: алгоритми регресійного аналізу пристосовані для обробки інтервальних даних.

Мета роботи: розробити програму, яка здійснює знаходження нтервалів для коефіцієнтів регресії. Програма повинна дозволяти подавати результати у вигляді зручному для користувачів, мати інтерфейс та бути зручною у користуванні.

Одержані висновки та їх новизна: в роботі був створений алгоритм для знаходження інтервальних оцінок коефіцієнтів та розроблено програмне середовище, що дозволяє досліджувати роботу цього алгоритму.

Результати дослідження можуть бути застосовані для обробки статистичної інформації.

Перелік ключових слів: лінійна регресія, метод найменших квадратів, інтервальні дані.


Зміст

Вступ

Розділ І. Лінійна багатовимірна регресія

Розділ ІІ. Довірч нтервали регресії. Похибка прогнозу

Розділ ІІІ. Лінійний регресійний аналіз інтервальних даних

3.1 Метод найменших квадратів для інтервальних даних

3.2 Метод найменших квадратів для лінійної моделі

3.3 Парна регресія

Розділ IV. Програмний продукт «Інтервальне значення параметрів»

4.1 Текст програми

4.2 Опис програми

4.3 Результати роботи програми

Висновки

Список використаних джерел

 


Вступ

 

Перспективний і швидко прогресуючий напрямок останніх років математична статистика інтервальних даних. Мова йде про розвиток методів математичної статистики в ситуації, коли статистичні дані - не числа, а нтервали, породжені накладенням помилок виміру на значення випадкових величин.

Дана дипломна робота складається з чотирьох розділів. Перш три розділі мають реферативний характер. В першому розділі викладені деяк поняття класичної теорії регресійного аналізу. В другому розділі розглянут довірчі інтервали для коефіцієнтів регресії. В третьому розділі наведені іде підходи лінійного регресійного аналізу інтервальніх даних. В четвертому розділ викладені результати дипломної роботи. Тут наведено алгоритм, текст та опис розроблених програм, які здійснюють знаходження нотни та оцінок коефіцієнтів регресії в класичному вигляді та в інтервальних даних.

За допомогою розроблених програм в цьому ж розділі наведено результати експериментального дослідження залежності величин інтервалів, як накривають коефіцієнти регресії в залежності від об’єму вибірки та величин нтервалів в яких знаходяться значення координат вибірки.

Програми створені за допомогою середовища Maple, так як воно по всім параметрам (швидкість, надійність, простота у використанні) підходить для написання цих програм.

Постановка задачі. В робот необхідно розв’язати такі задачі:

1. Розробити програму. Програма повинна працювати з вибірками довільної вимірності і довільними векторами найбільших похибок для кожної координати.

2. Провести чисельно дослідження залежності верхньої та нижньої меж інтервалів, що накривають коефіцієнти регресії, в залежності від об’єму вибірки і векторів найбільших похибок для кожної координати.


Розділ І. Лінійна багатовимірна регресія

Нехай- деяка випадкова величина, флуктує навколо деякого невідомого значення параметра , тобто , де- флуктуація або похибка. Наприклад, похибка може бути властива самому експерименту, або похибка може виникати при вимірювані невідомого параметра .

Припустимо тепер, що  можна представити у вигляді

де - відомі постійні величини, а  – невідом параметри, які потрібно оцінити.

Якщо величина  змінюється і при цьому змінна набуває значень , тобто можна записати

  (1.1)

У матричному вигляді, отримаємо:

Або


 (1.2)

де .

Означення: Матриця  розміру  називається регресійною матрицею. При цьому її елементи  обираються таким чином, щоб , тобто число лінійних незалежних стовпців дорівнювало , також матрицю  називають матрицею повного рангу.

Але в деяких випадках  приймає лише два значення 0, 1, тоді можливі випадки коли в матриці  деякі рядки або стовпц збігаються, тобто є лінійно – залежними. В цьому випадку  називають матрицею плану. Змінні  називають регресорами (j=1,…,p-1), або предикторними змінними, а  - називають відкликом.

Модель (1) або (2) лінійна відносно невідомих параметрів. Тому її називають лінійною моделлю.

Перед тим як оцінювати вектор , замітимо, що вся теорія будується для моделі (2).

Для оцінки невідомих параметрів  використовують метод найменших квадратів (МНК), який полягає в мінімізації суми квадратів залишків. Необхідно мінімізувати величину:

 (1.3)

за параметрами . Вираз (1.3) запишеться так:


 (1.4)

Шукаємо градієнт :

Розв’язуємо рівняння:

Таким чином

 (1.5)

Необхідно перевірити, що знайдена стаціонарна точка є точкою мінімуму функції . Справедлива така тотожність

Перевіримо цю рівність:


Ліва частина тотожності мінімальна якщо .

Регресію будемо позначати .

Залишок

Мінімальне значення суми квадратів залишків  називають залишковою сумою квадратів (RSS).

Застосуємо формулу (2.1), RSS перепишеться:

Якщо застосувати формулу (2.2), отримаємо:


.

Оцінки та єдині.


Розділ ІІ. Довірчі інтервали регресії. Похибка прогнозу

Нехай прогнозоване значення  визначається по рівнянню регрес з оціненими параметрами

 (2.1)

В силу того, що - незміщені оцінки деяких невідомих параметрів відповідного взаємозв'язку,  - одне з можливих значень прогнозованої величини при заданих значеннях , точніше - це оцінка середнього значення . Оскільки  випадкова величина, то і оцінка  також випадкова і має дисперсію. Визначимо її значення.

Використавши теорему про дисперсії суми залежних величин, одержимо:

Перепишемо у вигляді:

де - вектор заданих значень незалежних змінних. Звідки одержимо:


Оскільки значення  нам відомо, то введемо в останню формулу її оцінку , звідки дисперсія  буде:

 (2.2)

Таким чином, середнє значення лежить у межах:

 (2.3)


Розділ ІІІ. Лінійний регресійний аналіз інтервальних даних

Перейдемо до багатомірного статистичного аналізу. Спочатку з позиції асимптотичної математичної статистики інтервальних даних розглянемо оцінки методу найменших квадратів (МНК).

Статистичне дослідження залежностей - одне з найбільш важливих задач, які виникають у різних галузях науки й техніки. Під словами "дослідження залежностей" мається на увазі виявлення і опис існуючого зв'язку між досліджуваними змінами на підставі результатів статистичних спостережень.

Якщо яка-небудь група об'єктів характеризується змінними  і проведений експеримент, що складається з n досвідів, де в кожному досвіді ці змінн вимірюються один раз,то експериментатор одержує набір чисел: .

Але процес виміру не дає однозначний результат. Реально результатом виміру якої-небудь величини Х є два числа: - нижня границя і  - верхня границя. Причому , де  - стинне значення вимірюваної величини. Результат виміру можна записати як . Інтервальне число X може бути представлене іншим способом, а саме, , де . Тут  - центр інтервалу (як правило не співпада з ), а Δx - максимально можлива похибка виміру.

3.1 Метод найменших квадратів для інтервальних даних

Нехай математична модель задана:

  (3.1.1)


де х = (х1, х2,..., хm) - вектор впливаючих змінних, що піддаються виміру;  - вектор оцінюваних параметрів моделі; у - відгук моделі (скаляр); Q(x,)- скалярна функція векторів х ; і ε - випадкова похибка.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010.