рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Дипломная работа: Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")  

Дипломная работа: Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

Міністерство освіти і науки України

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій

Затверджую

Завідувач кафедри

М.В. Скрипіцин

21.05.2010

Пояснювальна записка

на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

за напрямком підготовки (спеціальністю) 7.08040 Інформаційні управляючі системи і технології

за темою: "Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")"

Студент группи

СТ-61 А.О. Краснов

Керівник ДП

доцент Е.Ю. Лактіонов

Консультанти:

Проектно-констр. Розділ доцент Е.Ю. Лактіонов

Організац.-економ. Розділ асистент Н.М. Порватова

Графічна документація ст.викл. Н.В. Тітова

Нормоконтрольст.викл. Н.В. Тітова

2010


Реферат

Дипломна робота: 87 с., 21 рис., 13 табл., 17 джерел, 1 додаток.

Об'єкт дослідження – підприємства малого бізнесу у сфері торгівлі та обслуговування населення.

Предмет дослідження – інформаційні процеси у організації роботи малого підприємства "ПП Сігма".

Ціль роботи – розробка інформаційних моделей та розробка програмного забезпечення автоматизованого робочого місця управління замовленнями малого підприємства "ПП Сігма".

Методи дослідження – системний аналіз, методи побудови інформаційних систем.

Методи розробки – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування і програмування, сучасні інструменти розробки програмного забезпечення - Microsoft Visio, Microsoft Access, Borland Delpi.

Практична значущість результатів, отриманих в ход проведеного дослідження та розробки, полягає в тому, що застосування на практиці результатів дипломної роботи дає можливість поліпшити організацію роботи малого підприємства "ПП Сігма".


Реферат

Дипломная работа: 87 с., 21 рис., 13 таблиц., 17 источников, 1 приложение.

Объект исследования - предприятия малого бизнеса в сфере торговли и обслуживания населения.

Предмет исследования - информационные процессы в организации работы малого предприятия "ПП Сигма".

Цель работы - разработка информационных моделей и разработка программного обеспечения автоматизированного рабочего места малого предприятия "ПП Сигма".

Методы исследования - системный         анализ, методы построения информационных систем.

Методы разработки - объектно-ориентированный анализ, объектно-ориентированное проектирование и программирование, современные инструменты разработки программного обеспечения, - Microsoft Visio, Microsoft Access, Borland Delpi.

Практическая значимость результатов, полученных в ходе проведенного исследования и разработки, заключается в том, что применение на практике результатов дипломной работы дает возможность улучшить организацию работы малого предприятия "ПП Сигма".


Abstract

Degree work: 87 p., 21 pic., 13 tabl., 17 sourc., 1 app.

Research object – the automated control system of Co Ltd Akva.

A purpose of work is creation of the automated subsystem of management the sale of LTD "Sigma".

Research methods – system   analysis, methods of construction of the informative systems.

Methods of development are the object-oriented analysis, object-oriented planning and programming, modern instruments of software development - Microsoft Visio, Microsoft Access, Borland Delpi.

The practical significance of the results obtained in the course of research and development is that the use of the result of thesis provides an opportunity to seize the organization of workers of LTD "Sigma".


Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Введення

1. Проектно-конструкторський розділ

1.1 Загальносистемні рішення

1.1.1 Загальні положення

1.1.2 Опис процесу діяльності

1.1.3 Опис функцій, які автоматизуються

1.1.3.1 Ведення замовлень

1.1.3.2 Формування списку замовлень

1.1.3.3 Ведення списку послуг

1.1.3.4 Ведення списку матеріалів

1.1.3.5 Ведення списку груп послуг

1.1.3.6 Ведення списку груп матеріалів

1.1.3.7 Формування кошторису на замовлення

1.1.3.8 Формування звіту по кошторису для друку

1.1.4 Опис постановки завдання

1.2 Рішення з інформаційного забезпечення

1.2.1 Перелік вхідних даних

1.2.2 Перелік вихідних даних

1.2.3 Опис інформаційного забезпечення

1.2.3.1 Логічна модель даних

1.2.3.2 Схема бази даних

1.3 Рішення з технічного забезпечення

1.4 Рішення з математичного забезпечення

1.4.1 Змістовна постановка транспортнї задачі

1.4.2 Формальна модель транспортної задачі

1.4.3 Метод потенціалів

1.4.3.1 Схема алгоритму

1.4.3.2 Метод північно-західного кута

1.4.3.3 Метод найменшої вартості

1.4.3.4 Метод Фогеля

1.4.3.5 Приклад рішення задачі

1.5 Опис програмного забезпечення

1.5.1 Вибір інструментів розробки

1.5.1 Форми та модулі програми

1.5.2 Опис модулів і класів системи

1.5.3 Схема обробки дій користувача

2. Технологічний розділ

2.1 Керівництво користувача

2.1.1 Введення

2.1.2 Головна форма

2.1.2.1 Список замовлень

2.1.2.2 Форма вводу нових замовлень

2.1.2.2 Панель інструментів

2.1.3 Головне меню

2.1.4 Меню "Данные"

2.1.4.1 Пункт меню "Сметы"

2.1.4.2 Пункт меню "Печать"

2.1.4.3 Пункт меню "Справочники"

2.1.4.4 Пункт меню "Вихід"

2.1.5 Меню "?"

2.2 Обробка помилок

3. Техніко-економічний розділ

3.1 Загальні положення

3.2 Вихідні дані для розрахунку

3.3 Визначення трудомісткості та тривалості розробки програми

3.4 Розрахунок витрат на розробку програми

3.5 Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програми

3.6 Економія у споживача програмного продукту

3.7 Розрахунок економічної ефективності проекту

3.8 Висновки

Висновки

Перелік посилань

Додаток Вихідний код програми

 


Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

АРМ–автоматизоване робоче місце;

АС–автоматизована система; БД–база даних;

ІЗ–інформаційне забезпечення; ІС–інформаційна система;

ПЗ–програмне забезпечення; ПП–програмний продукт;

СУБД–система управління базами даних;

CASE–Computer-Aided Software/System Engineering – система автоматизованої розробки програмного забезпечення;

CLR–         Common Language Runtime – середовище часу виконання коду, в якому забезпечується ефективна взаємодія застосувань;

DDL–Data Definition Language – мова визначення даних;

ER-модель–Entity Relationship – модель "суть-зв'язок";

IDE–Integrated Development Environment – интегрироване середовище розробки;

IDEF–Integrated Computer-Aided Manufacturing – методологія комп’ютерного моделювання складних систем;

RAD–Rapid Application Development - методологія швидкої розробки застосувань;

RUP–Rational Unified Process – методологія уніфікованих процесів розробки програмного забезпечення;

VB–мова програмування и середовище розробки Visual Basic;

SADT–Structured Analysis and Design Technique – методологія функціонального моделювання;

SQL–Structured Query Language – структурована мова запитів;

VBA–Visual Basic for Applications – технологія програмування у офісних застосуваннях Microsoft;

UML–Unificated Model Language – уніфікована мова моделювання.


Вступ

За останнє десятиліття інформація стала одним з найдорожчих ресурсів у світі. З кожним роком її роль в умовах насиченого ринку, твердої конкуренції й особливо в умовах диверсифіцированного виробництва усе більш зростає. Фірми, здатні знаходити й ефективно використовувати у своїх цілях інформаційні ресурси, процвітають і стають більш значніше у своїх позиціях на ринку. При цьому, дане зтвердження справедливе по відношенню, як до великих підприємств, так і до підприємств, які прийнято відносити до сфери малого і середнього бізнесу.

З інформацією нерозривно зв'язане поняття організаційних комунікацій. Під ними розуміють процес обміну інформацією, необхідної для прийняття управлінських рішень. Зрозуміло, що добре налагоджен комунікації значно підвищують цінність використовуваної інформації. Фірма, що володіє ефективними комунікаціями, набагато більш сприйнятлива до ринкових змін, вона більш мобільна і стійкіша за своїх конкурентів. Це відбувається завдяки тому, що інформація, по суті справи, є також невід'ємною складовою операційних або бізнесів-процесів компанії. В даний момент однієї з основних критичних областей інформаційної взаємодії є область управління збутом. Це справедливо для багатьох компаній, бізнес яких в основному спрямований на торгівлю широкою номенклатурою товарів. У даному випадку проблеми управління збутом багато в чому будуть визначати внутрішню конкурентноздатність підприємства. Незважаючи на досить просту організаційну структуру, велику кількість внутрішніх і зовнішніх процесів фірми, їхня складність і взаємовплив обумовлюють необхідність приділяти саму серйозну увагу інформаційному забезпеченню цих процесів, а також шукати шлях до постійного удосконалювання каналів комунікацій як усередині підприємства, так і стосовно зовнішнього оточення[1]. З урахуванням розвитку сучасних засобів комунікацій, вирішити зазначену проблему можливо на основі використання технологій автоматизовано передачі й обробки даних у режимі реального часу, що не тільки забезпечить ефективність процесу управління, але і якість, і своєчасність прийнятих управлінських рішень. Дане зтвердження можна вважати справедливим і для торгової фірми "Сігма", що була обрана як об'єкт дослідження дано дипломної роботи.

Попередній аналіз діяльності підприємства в рамках предметної області управління торговим підприємство дозволяє сформулювати мету роботи: Розробити проект створення автоматизованої підсистеми управління збутом компанії, що, з одного боку, повинна підвищити ефективність управлінських комунікаційних процесів фірми, а з іншої являтися основою для формування надал загальфірмової інтегрованої системи управління компанією.

Досягнення поставленої мети потребує рішення в роботі наступних основних задач:

–   проаналізувати суть|сутність,єство| завдань|задача| відділу збуту;

–   формалізувати розрахунки;

–   обґрунтувати розробки по всіх видах забезпечення;

–   охарактеризувати вхідну, постійну, проміжну і результатну інформацію;

–   реалізувати вибраний варіант проекту.

Основна перевага автоматизації - це скорочення надмірності даних, що зберігаються, зменшення витрат на багаторазові операц оновлення надмірних копій і усунення можливості виникнення протирічь із-за зберігання в різних місцях відомостей про один і той же об'єкт, збільшення міри достовірності інформації і збільшення швидкості обробки інформації; усунення зайво кількості внутрішніх проміжних документів, різних журналів, тек, заявок, повторного внесення однієї і тієї ж інформації до різних документів.

Розроблена система є прикладом досить простої автоматизовано системи управління. Дана розробка відрізняється, перш за все, простим і інтуїтивним нтерфейсом і невисокою вартістю.

Ці переваги досягаються за рахунок використання сучасних методів і інструментів розробки програмного забезпечення. За останній час з'явилося багато нових інструментів проектування і програмування, як дозволяють розробляти якісні застосування малими силами розробників та у короткий термін.

У даному дипломному проекті використовується середовище розробки Borland Delphi і СУБД MS Access.

Мета даного дипломного проекту - створення автоматизованого робочого місця управління замовленнями малого підприємства "ПП Сігма".

Об'єкт дослідження – підприємства малого бізнесу у сфері торгівлі та обслуговання населення.

Предмет дослідження – інформаційні процеси у організації роботи малого підприємства "ПП Сігма".

Методи дослідження - системний аналіз, методи аналізу нформаційних систем.

Методи розробки – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування і програмування, сучасні інструменти розробки програмного забезпечення - Borland Delphi, Microsoft Access.


1. Проектно-конструкторський розділ

1.1 Загальносистемні рішення

1.1.1 Загальні положення

Дослідження будь-якого складного об'єкта, яким сучасна організація діюча в умовах зовнішнього оточення, що динамічно розвивається, повинні випереджати вибір методології аналізу. На сьогоднішній день такою методологією, що представляє організацію у виді сукупност взаємозалежних елементів, що підлягають впливу ззовні, є методологія системного аналізу.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010.