рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Курсовая работа: Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна  

Курсовая работа: Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імен адмирала Макарова

Кафедра Інформаційних Технологій

ЗАВДАНЯ

На курсову роботу з курсу

“Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні”

Студент  5142 групи       Ковальов Д.В.

1)   Тема курсової роботи : Cтатистичне моделювання сітьового графіка побудови судна           .

2)   Основні початкові дані наведено у таблиці 1.

3)   Структура розрахунково-пояснювальної записки:

a)   Титульний лист;

b)   Завдання на курсову роботу;

c)   Анотація (українською, російською, англійською);

d)   Зміст;

e)   Перелік умовних означень;

f)   Вступ;

g)   Загальна частина (Розділ 1);

1)    Спеціальна частина (Розділ 2, 3);

i)    Висновки;

j)    Список використаної  літератури;

k)   Додатки.

4)   Дата видачі завдання “                ___            2006 року

5)   Строк здачі студентом готово роботи   “     ”           ____            2006 року

Керівник курсово роботи  Шнейдер  О. Б.

Студент                          н


 Таблиця 1 - Початкові дані

Коди робіт

Найменування робіт

Оцінка тривалості

Варіант
6
1-2 Підготовка стапеля до закладення судна 1          1.5
2-5 Зборка зварювання днищевих секцій 1 будівельного району (79-134 шп.) 13        14
2-3 Зборка зварювання днищевих секцій у районі 75-79 шп. 4          4.3
3-6 Зборка зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 75-79 шп. 20        21
3-4 Зборка зварювання днищевих секцій у районі 71-75 шп. 5          5.1
5-8 Іспит на непроникливість міждонних відсіків 1 будівельного району 8.7       8,8
6-12 Монтаж систем (вантажний, зачистний і обігріву) у районі 75-79 шп. 16        16.6
6-7 Залежність 0         
4-7 Зборка зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 71-75 шп. 15        16
4-10 Зборка зварювання секцій у районі 67-71 шп. 5          5.8
7-12 Монтаж систем у районі 71-75 шп. 13        14
7-11 Залежність 0
10-11 Зборка зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 67-71 шп. 18        19
10-13 Зборка зварювання днищевих секцій у районі 63-67 шп. 7          8
11-12 Монтаж систем у районі 67-71 шп. 17        18
11-14 Залежність 0
12-20 Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 67-79 шп. 6          7
13-16 Зборка зварювання днищевих секцій у районі 59-63 шп. 9          10
13-14 Зборка зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 63-67 шп. 15        16
14-19 Монтаж систем у районі 63-67 шп. 15        17
14-17 Залежність 0
16-17 Зборка зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 59-63 шп. 20        25
17-19 Монтаж систем у районі 59-63 шп. 20        23
8-22 Фарбування підводної частини корпусу в районі 79 шп. – корми 30        35
20-22 Фарбування підводної частини корпусу в районі 67-79 шп. 4          7
19-21 Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 59-67 шп. 8          12
21-22 Фарбування підводної частини корпусу в районі 59-67 шп. 2          8

АННОТАЦИЯ

В данном курсовом проекте моделируется сетевой график (СГ) построения судна методом статистических испытаний.

В работе проводится разработка программного обеспечения, решающего две задачи:

1)      реализующего модель сетевого графика и позволяющего расчитывать временные параметры проекта, а также изображать модель в виде диаграммы Гантта;

2)      моделирующего  сетевой граф методом статистических испытаний.

Курсовой проект изложен на 41 страницах машинописного текста, содержит 5 рисунков, 3 таблицы, 1 приложение.

Работа выполнена на украинском языке.

АНОТАЦІЯ

В даному курсовому проекті моделюється сітьовий графік (СГ) побудови судна методом статистичних випробувань.

В робот проводиться розробка двох типів програмного забезпечення:

1)   того, що реалізує модель сітьового графіка і дозволяє розрахувати часов параметри проекту, а також зобразити модель у виді діаграми Гантта;

2)   того, що моделює  сітьовий графік методом статистичних випробувань.

Курсовий проект виконано на 41 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунка, 3 таблиці, 1  доданок.

Робота виконана українською мовою.

ANOTATION

The shipbuilding net graph modeling was done in the term work. It’s introduced with the purpose of reception of the maximal profit from work of some enterprise.

The work is done on 41 pages of the printed text, contains 5 illustrations. The work also has 1 appendices, which contain the text and results of performance of the program. For creation of this work were used three sources of information.

    The work is done in the Ukrainian language.


ЗМІСТ

Перелік умовних означень ...................................................................................................... 4

Вступ ............................................................................................................................................. 6

1.     Загальна характеристика предметної області............................................................... 6

1.1   Дослідження процесу побудови судна ……………………………………….7

1.1.1    Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління…...……………7

1.1.2    Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні…………………………………….…………………..….8

1.1.3   Особливості виробничого процесу  у суднобудуванні............................8

1.1.4   Принципи формування планово-облікових одиниць…...........................9

1.1.5    Етапи побудови суден.................................................................................9

1.1.6   Причини використання СУПС………………………………………..…10

1.2   Аналіз методів управління проектами………………………………………..10

                    1.2.1    Метод критичного шляху…………………………………………….…11

                    1.2.2    Метод критичного шляху та основні параметри сітьового графіка…12

1.3   Вітчизняний закордонний досвід використання СУПС…………………...13

1.4   Змістовна постановка задачі………………………………………………….16

2.   Розробка детермінованої моделі сітьового графіка і моделювання ……………17

2.1 Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі………………………………………………………………………….....17

3.  Моделювання сітьового графіка методом статистичних випробувань …………19

3.1 Описання теоретичної суті методу …………………………………………...19

3.2 Розробка програмного забезпечення для моделювання……………………..23

3.3 Результати розрахунків…………………………………………………….…..24

Висновки ………………………………………………………………………………..29  
Список використаної літератури ……………………………………………………...30

Додаток А - Текст програми …………………………………………………………..31


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ОЗНАЧЕНЬ

В курсовій роботі використовуються наступні умовні означення:

1.    СУПС – система управління проектами у суднобудуванні

2.    СГ сітьовий граф

3.    СПК – сітьове планування керування

4.    CPM – Critical Path Method

5.    PERT – Program Evolution and Review Technique

6.    ВП – виробничий процес


ВСТУП

Собівартість судна як виду продукції багато в чому визначається прийнятими конструктивними рішеннями. У силу зростання ролі вартості проектних і конструкторських робіт у виробничих витратах варто прагнути до прийняття конструкторами раціональних рішень за мінімальний час. Для цього використовується спеціальне ПЗ, що дозволя планувати роботи у побудові судна - система управління проектами у суднобудуванні (СУПС). В свою чергу СУПС використовує технологію сітьового планування і керування.

Для дослідження моделювання виробничих процесів у суднобудуванні темою ц курсової роботи було обрано розробка сітьових графіків побудови судна та їх дослідження методом статистичних випробувань. В ході роботи буде розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення.

Для досягнення вказаної мети потрібно зробити наступні кроки:

·              проаналізувати предметну область дослідження;

·              виконати змістовну постановку задачі, що розв’язується у роботі;

·              описати теоретичну суть та послідовність розрахунків імовірнісних
              характеристик параметрів проекту для методу статистичних випробувань;

·              розробити детерміновану модель сітьового графіка, що дозволяє розрахувати
              часові параметри проекту і зобразити модель у виді діаграми Гантта і
              провести моделювання за початковими даними;

·              розробити програмне забезпечення для статистичного моделювання сітьового
              графіка  за початковими даними;

·              зробити висновки по роботі та досягнутим результатам.


1    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Дослідження процесу побудови судна

1.1.1  Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління

Структура виробничого процесу Р(I) виготовлення виробу I   у машинобудуванні і приладобудуванні визначена державними стандартами Єдино системи технологічної документації (ЕСТД) і є, як і структура виробу, рархічною.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010.